ACCESS TO INFORMATION

ACCESS TO INFORMATION

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Turistička zajednica Brodsko-posavske županije javnost informiraju putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Turistička zajednica Brodsko-posavske županije na sljedeće moguće načine:

• putem telefona na broj: +385 (0) 35 408 393
• putem faksa na broj: +385 (0) 35 408 392
• elektroničkom poštom službeniku za informiranje: info@tzbpz.hr , na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
• poštom na adresu: Turistička zajednica Brodsko-posavske županije, Trg pobjede 26a, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
• osobno na adresu: Turistička zajednica Brodsko-posavske županije, Trg pobjede 26a, 35000 Slavonski Brod, od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.

UVJETI ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

• Tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu.
• U opravdanim slučajevima tijelo javne vlasti može odrediti uvjete za ponovnu uporabu. U slučaju određivanja uvjeta za ponovnu uporabu njihov sadržaj i primjena ne smiju neopravdano ograničavati mogućnost ponovne uporabe, niti se smiju koristiti kako bi se ograničilo tržišno natjecanje.
• Uvjeti za ponovnu uporabu informacija ne smiju biti diskriminirajući za iste ili slične vrste informacija, odnosno za komercijalnu ili nekomercijalnu uporabu.
• Na tijelo javne vlasti koje ponovno koristi svoje informacije kao osnovu za komercijalne aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug njegovih javnih poslova primjenjuju se isti uvjeti ka za druge korisnike.
• Vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju ponovne uporabe, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama, pravilnikom uređuje ministar nadležan za poslove uprave.
• Tijelo javne vlasti dužno je na svojoj internetskoj stranici objaviti dozvole kojima se određuju uvjeti ponovne uporabe ili poveznice na takve dozvole u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama. 

Zahtjev za pristup informacijama (Obrazac 2)
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (Obrazac 3)
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (Obrazac 4)

Službenik za informiranje:

Robert Norac, stručni suradnik
Turistička zajednica Brodsko-posavske županije, Trg pobjede 26a, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska
Tel.: +385 (0) 35 408 393
Fax.: +385 (0) 35 408 392
E-mail službenika za informiranje: info@tzbpz.hr 

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.

NAKNADA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Turistička zajednica Brodsko-posavske županije ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

NAPOMENA:

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Turistička zajednica Brodsko-posavske županije izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

NAKNADA ZAPONOVNU UPORABU INFORMACIJA

Turistička zajednica Brodsko-posavske županije ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija kad informacije objavljuje na službenim internetskim stranicama tijela javne vlasti ili službenim portalima niti kada se razmjenjuju informacija za ponovnu uporabu između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga.

Prema čl. 2. Uredbe o troškovima ponovne uporabe informacija (»Narodne novine«, broj 87/18), Turistička zajednica Brodsko-posavske županije može korisniku naplatiti troškove nastale temeljem zahtjeva korisnika ukoliko je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

1. tijelo javne vlasti koje daje podatke za ponovnu uporabu pretežito se financira iz vlastitih prihoda ili
2. korisnik zahtjeva informacije kojima tijelo javne vlasti osigurava odgovarajuće prihode kojim pokriva troškove njihova prikupljanja, izrade, reprodukcije i objave,
3. tijelo javne vlasti određuje naknadu za ponovnu uporabu u skladu s objektivnim, jasnim i povjerljivim kriterijima za izračun troškova ponovne uporabe informacije koje utvrđuje uredbom Vlade Republike Hrvatske, a troškovi se izračunavaju u skladu s računovodstvenim pravilima koja se primjenjuju na dotična tijela javne vlasti,
4. ukupan godišnji prihod tijela javne vlasti ostvaren po osnovi naknade troškova ne prelazi troškove prikupljanja, izrade, reprodukcije i pružanja informacije, uključujući razuman povrat ulaganja.

Cjenik za naknadu troškova ponovne uporabe informacija:

• preslik jedne stranice veličine A4 – 0,50 kuna;

• preslik jedne stranice veličine A3 – 1,00 kuna;

• preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 2,00 kuna;

• preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 3,20 kuna;

• elektronički zapis na jednom CD-u – 6,00 kuna;

• elektronički zapis na jednom DVD-u – 8,00 kuna;

• elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 220 kuna za 64 GB, 160 kuna za 32 GB, 130 kuna za 16 GB, 60 kuna za 8 GB, 40 kuna za 4 GB;

• pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 1,60 kuna;

• pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 2,00 kune.

Pravo na pristup informacijama uređuju

Opći propisi

• Ustav Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14),
• Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15),
• Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 125/11, 46/17),
• Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (»Narodne novine«, broj 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17),
• Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13),
• Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/09),
• Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (»Narodne novine«, broj 42/18),
• Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13, 93/16, 104/16),
• Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),
• Zakon o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17),
• Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96),
• Opći porezni zakon (»Narodne novine«, broj 115/16),
• Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 20/16)
• Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 124/15),
• Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14),
• Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (»Narodne novine«, broj 67/17),
• Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14, 15/14).

Europski propisi

• Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,
• Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the re-use of public sector information,
• Direktiva o izmjeni Direktive 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, 2013/37/EU,
• Directive 2013/37/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 amending Directive 2003/98/EC on the re-use of public sector information Text with EEA relevance,
• Konsolidirana Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,
• Consolidated Directive 2003/98/EC of the European Parliament and of the Council of 17 November 2003 on the re-use of public sector information,
• Smjernice o preporučenim standardnim dozvolama, skupovima podataka i naplati ponovne uporabe dokumenata 2014/C 240/01,
• Guidelines on recommended standard licences, datasets and charging for the reuse of documents 2014/C 240/01,
• Europska konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama (MU 18/97, 06/99, 14/02, 13/03, 09/05, 01/06, 02/10),
• UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Interni akti

• Akcijski plan za povećanje transparentnosti i otvorenosti u tijelu javne vlasti za 2017. godinu,
• Odluka o imenovanju službenika za informiranje,
• Odluka o ustroju službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama,
• Odluka o visini naknade (cjenik) stvarnih materijalnih troškova,
• Odluka cjeniku za naknadu troškova ponovne uporabe informacija,
• Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.
 

Izvješća

• Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
• Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
• Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Zahtjevi

• Zahtjev za pristup informacijama

• Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

• Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Često postavljana pitanja

Skip to content