NATJEČAJ Za radno mjesto Viši stručni suradnik/suradnica za projekte financirane iz vlastitih sredstava, EU fondova i nacionalnih fondova

Datum objave; 30. lipnja 2022.g.

Na temelju članka 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (“Narodne novine” broj 52/19) i Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkim zajednicama („Narodne novine“ broj 13/22., ) i članka 38. Statuta Turističke zajednice Brodsko-posavske županije („Narodne novine“ broj 48/2020), Turistička zajednica Brodsko – posavske županije raspisuje

NATJEČAJ

Za radno mjesto Viši stručni suradnik/suradnica za projekte financirane iz vlastitih sredstava, EU fondova i nacionalnih fondova – na neodređeno

 1. Viši stručni suradnik/suradnica za projekte financirane iz vlastitih sredstava, EU fondova i nacionalnih fondova mora ispunjavati posebne uvjete propisane člancima 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ 52/19) i posebne uvjete propisane člankom 9. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u regionalnoj turističkoj zajednici    („Narodne novine“ 13/2022) ;

Radnik zaposlen na radnom mjestu Viši stručni suradnik/suradnica u Turističkoj zajednici Brodsko – posavske županije mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:


 1. Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,
  2. da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva,
  3. znanje jednog stranog jezika,
  4. znanje rada na osobnom računalu.
 2. Prijave i dokazi o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam dana od objave natječaja na adresu:

Turistička zajednica Brodsko-posavske županije

Petra Krešimira IV broj 26A, 35 000 Slavonski Brod

s naznakom:

„Natječaj za Višeg stručnog suradnika/suradnicu za projekte financirane iz vlastitih sredstava, EU fondova i nacionalnih fondova „

 • Uz pisanu prijavu potrebno je dostaviti:

– životopis,

– dokazi o ispunjenju uvjeta;

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe ili potvrde odnosno uvjerenja ustanove o stečenoj stručnoj spremi),

– dokaz o radnom iskustvu a koji se dokazuje ; elektroničkim zapisom ili potvrdom o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu , stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te potvrdom poslodavca o radnom iskustvu na određenim poslovima (ugovor o radu, rješenje o rasporedu na radno mjesto, odluka poslodavca.) ,

– presliku svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike ili izjava o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika,

– potvrdu ili izjavu o poznavanju rada na osobnom računalu,

– uvjerenje da pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje, ne starija od tri mjeseca,

– preslika osobne iskaznice

 1. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 2. Za osobe koje ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja i steknu status kandidata/kandidatkinje prijavljenog/prijavljene na natječaj, biti će proveden intervju. Kandidat / kandidatkinja će biti obaviješten/a o vremenu i mjestu održavanja intervjua telefonskim putem i putem elektroničke pošte. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.  

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata/kandidatkinje .

 1. Kandidati/kandidatkinje prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. 4. 2016. Godine (Službeni list EU, L119/1)

Rok za prijavu; 8 dana od objave oglasa, zaključno s 8. srpnja   2022.g.    

U Sl. Brod, 30. lipnja 2022.g.

Ur. Br:   64/2022.

Turistička zajednica Brodsko – posavske županije

Direktorica

Ružica Vidaković, univ. spec. oec.

podijelite članak

Skip to content