Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora/direktorice TZ Brodsko – posavske županije

Turističko vijeće Turističke zajednice Brodsko-posavske županije donosi odluku o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora Turističke zajednice Brodsko-posavske županije.


Turističko vijeće Turističke zajednice Brodsko-posavske županije na 4.sjednici Turističkog vijeća održanoj dana 8.3.2022.g. donosi odluku o raspisivanju

JAVNOG NATJEČAJA

za izbor i imenovanje direktora Turističke zajednice Brodsko-posavske županije

Direktora turističke zajednice imenuje Turističko vijeće na vrijeme od četiri godine na temelju javnog natječaja.

Direktor turističke zajednice Brodsko-posavske županije mora ispunjavati posebne uvjete iz Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkim zajednicama (NN 13/22).

Posebni uvjeti za obavljanje poslova radnog mjesta Direktora Turističke zajednice jesu:

  1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,
  2. najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu, ili najmanje šest godina radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovoga stavka,
  3. znanje jednog i poznavanje još jednoga stranog jezika,
  4. znanje rada na osobnom računalu.

Uz dokaze o ispunjavanju naprijed navedenih posebnih uvjeta prilikom prijave na javni natječaj, kandidat treba priložiti svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica.

Direktor turističke zajednice mora ispunjavati i uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu i ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.

Kandidati su dužni u prijavi za javni natječaj navesti osobne podatke te uz prijavu priložiti:

– životopis

– četverogodišnji program rada Turističke zajednice

– dokaze o ispunjavanju uvjeta:

– diplomu o stečenoj stručnoj spremi (preslik)

– radno iskustvo dokazuje se: elektroničkim zapisom ili potvrdom o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranja koji mora sadržavati podatke o poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te potvrdom poslodavca o radnom iskustvu na određenim poslovima (ugovor o radu, rješenje o rasporedu na radno mjesto)

Isprave kojima se dokazuje ispunjavanje pojedinog uvjeta, prilažu se u neovjerenoj preslici, a izvornik će kandidat predočiti prije donošenja odluke o izboru.

U svezi uvjeta da direktoru Turističke zajednice nije pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje, Turističko vijeće će službenim putem od Ministarstva pravosuđa i uprave, Odjela za kaznene evidencije zatražiti uvjerenje prije samog izbora/imenovanja direktora.

Napomena; Direktor turističke zajednice mora imati položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici osim ako ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 5 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Turističke zajednice Brodsko-posavske.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja. Rok za dostavu dokumentacije teče od prvog sljedećeg dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama Turističke zajednice.

Prijave se podnose na adresu:

Turistička zajednica Brodsko-posavska, Trg pobjede 26 a, 35000 Slavonski Brod s naznakom „Za Turističko vijeće – javni natječaj za Direktora turističke zajednice – ne otvarati“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj obaviješteni o izboru i imenovanju direktora turističke zajednice.

Protiv odluke o izboru po provedenom javnom natječaju nezadovoljni kandidati mogu izjaviti žalbu Turističkom vijeću u roku od 8 dana od dana primitka odluke. Turističko vijeće će odlučiti o zaprimljenoj žalbi u roku od 8 dana.

                                                                                    Predsjednik Turističkog vijeća

     Turističke zajednice

Brodsko-posavske županije

                                                                              dr.sc. Danijel Marušić, dr.med.vet.

Ur. Br. 50   /2022.

U Slavonskom Brodu , 26. 5. 2022.g.

 

Originalni, ovjereni, natječaj u pdf-u možete pogledat ovdje: natječaj.

podijelite članak

Skip to content