SERVISNE INFORMACIJE

 

Turističke zajednice, putničke agencije,važni dokumenti, pristup informacijama, vision one servis. 

ZAPOŠLJAVANJE

 

Turistička zajednica Brodsko-posavske županije je pravna osoba osnovana na temelju zakona, a svoje djelovanje temelji na načelu opće korisnosti, a ne na temelju javnih ovlasti, te stoga nije javnopravno tijelo, odnosno pravna osoba s javnim ovlastima.

Na radne odnose zaposlenih u TZ Brodsko-posavske županije primjenjuju se opći propisi o radu.

Ministar pravilnikom propisuje posebne uvjete koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama:

https://www.tzbpz.hr/images/PROPISI/Pravilnik-o-posebnim-uvjetima-72017.pdf

Turistička zajednica Brodsko - posavske županije objavljuje natječaj za zapošljavanje:

 

 1. 3. 2021.g. – 8. 4. 2021.g.

Na temelju članka 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ("Narodne novine" broj 52/19) i Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkom uredu TZ općine, grada i županije i Glavnom uredu HTZ („Narodne novine“ broj 23/17., 72/17) i članka 38. Statuta Turističke zajednice Brodsko-posavske županije („Narodne novine“ broj 48/2020), Turistička zajednica Brodsko – posavske županije raspisuje

NATJEČAJ

 

za stručnog suradnika za opće i administrativne poslove Turističkog ureda Turističke zajednice Brodsko-posavske županije

 1. Stručni suradnik za opće i administrativne poslove Turističkog ureda mora ispunjavati posebne uvjete propisane člancima 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ 52/19) i posebne uvjete propisane člankom 9. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice („Narodne novine“ 23/17 i 72/17) i to:

Radnik zaposlen na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice županije mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:


 1. da ima završenu srednju školu u najmanje četverogodišnjem trajanju;
  2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen;
  3. da poznaje jedan svjetski jezik;
  4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;
 2. da poznaje rad na osobnom računalu.
 1. Prijave i dokazi o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam dana od objave natječaja na adresu:

Turistička zajednica Brodsko-posavske županije

Petra Krešimira IV broj 26A, 35 000 Slavonski Brod

s naznakom:

„Natječaj za stručnog suradnika za opće i administrativne poslove Turističkog ureda“

 • Poželjna znanja i kompetencije u skladu sa radnim mjestom za koji se raspisuje natječaj:

- poznavanje rada na informacijskom sustavu prijave i odjave turista,

- samoinicijativnost u radu i organizacijske vještine,

- iskustvo u djelokrugu rada turističkih zajednica,

- iskustvo u radu s programskim paketom MS Office (Word, Excel, PowerPoint),

- položen vozački ispit B kategorije.    

 

 1. Uz pisanu prijavu potrebno je dostaviti:

- životopis,

- presliku osobne iskaznice,

- dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe ili potvrde odnosno uvjerenja ustanove o stečenoj stručnoj spremi),

- dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje -ERPS),

- presliku svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike ili izjava o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika,

- presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu,

- potvrdu ili izjavu o poznavanju rada na osobnom računalu,

- uvjerenje da pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje, ne starija od tri mjeseca.

 1. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata.

Rok za prijavu; 8 dana od objave oglasa, zaključno s 8. 4. 2021.g.    

hpz

novosti

videogalerija

smještaj

agencije

dokumenti

ministarstvo turizma 
htz
 upanija
 dhmz
 hak
 evisitor