NEWS

 

Temeljem Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2018., Hrvatska turistička zajednica raspisuje POZIV za kandidiranje destinacija za dodjelu oznake „Najljepše male ruralne destinacije Hrvatske“

I. Predmet i cilj Poziva

Predmet Poziva je dodjela oznake „Najljepše male ruralne destinacije Hrvatske“.

Cilj poziva i dodjele oznake je povećati vidljivost malih ruralnih destinacija, tržišno ih pozicionirati te na taj način, razvojem novih motiva dolazaka i ponude za ciljane segmente i tržište posebnih interesa, povećati konkurentnost hrvatske ponude.

Dodjela oznake omogućit će prepoznatljivost i diferencijaciju malih ruralnih destinacija, vidljivost specifične ponude za ciljane grupe potrošača, bolje strukturiranje, organizaciju i prezentaciju/brendiranje turističke ponude.

II. Prijavitelji

Prijavitelji za dodjelu oznake „Najljepše male ruralne destinacije“ mogu biti turističke zajednice mjesta, općina, gradova te općine i gradovi tamo gdje nema osnovane turističke zajednice, koji ispune prijavu i prilože svu traženu dokumentaciju te je dostave nadležnoj Turističkoj zajednici županije do 10. prosinca 2018.

Turistička zajednica županije obavlja selekciju svih zaprimljenih kandidatura i odabire najviše pet malih ruralnih destinacija sa svog područja te ih zaključno s 28. prosincem 2018. šalje na adresu Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice (u daljnjem tekstu HTZ).

HTZ zadržava autonomno i ekskluzivno pravo da sam nominira i dodjeli oznaku „Naljepša mala ruralna destinacija“ u slučaju da to potencijalni nositelj oznake nije učinio, a HTZ smatra da je dodjela ove oznake u interesu hrvatskog turizma.

III. Uvjeti za dobivanje oznake „Najljepša mala ruralna destinacija“

• ruralni karakter/način života
• broj stanovnika:
o općina čije administrativno središte ima manje od 5.000 stanovnika
o grad koji ima manje od 5.000 stanovnika
o općina ili grad koji ima manje od 10.000 stanovnika, ali u kojima više od 50 % stanovnika živi izvan gradskih naselja
• destinacija mora imati barem dva poljoprivredna gospodarstva ili obiteljska poljoprivredna gospodarstva registrirana za ugostiteljske i/ili turističke usluge.

IV. Dokumentacija za kandidiranje

- u tiskanom obliku – ispunjen obrazac za prijavu potrebno je isprintati, potpisati i ovjeriti
- prezentacija u Power Pointu ili drugom formatu (npr. Prezi) na USB-u sukladno parametrima u nastavku.

Parametri za izradu prezentacije:

A) atrakcije
1. kulturne atrakcije i tradicijska baština (kulturno-povijesni spomenici i građevine, zaštićena nepokretna kulturna dobra upisana u Registar kulturnih dobara i nepokretna kulturna dobra od lokalnog značenja čiji je status utvrđen odlukom predstavničkog tijela županije, grada ili općine, muzeji, arheološka nalazišta, tvrđave, dostupnost, održavanje, obilježavanje, dostupnost informacija, etno-zbirke, stari zanati, običaji, autentični suveniri, tradicijska arhitektura)
2. prirodne atrakcije (pejzaži, šume, flora i fauna, nacionalni parkovi, parkovi prirode)
3. rekreacija
4. događanja (kulturna, zabavna, eno-gastronomska, povijesna, tradicijska)

B) javna i privatna infrastruktura
1. promet i javna turistička infrastruktura (prometna signalizacija, šetnice, turistička signalizacija, pješačke i biciklističke staze)
2. turistički informativni centri i servisi (info materijali, multimedijski sadržaji, wifi zone, aplikacije)
3. trgovina i javne usluge
4. zelene površine i komunalna oprema (hortikultura, parkovi, zelene površine, koševi, stalci za bicikle)
5. ugostiteljski i smještajni objekti
6. poljoprivredna gospodarstva registrirana za ugostiteljske i/ili turističke usluge

C) poljoprivreda i poljoprivredni resursi, ekološka proizvodnja

D) zaštita okoliša i prirode (stanje očuvanosti okoliša i prirode, mjere zaštite okoliša koje se provode u destinaciji).

HTZ zadržava pravo od predlagatelja zatražiti na uvid dodatna pojašnjenja i dodatnu dokumentaciju.

V. Odluka o dodjeli oznake „Najljepše male ruralne destinacije

Obradu i vrednovanje zaprimljenih kandidatura, provodi Stručna radna skupina koju imenuje direktor Glavnog ureda HTZ-a.

VI. Način i rok podnošenja kandidatura

Kandidature se podnose Turističkim zajednicama županija u tiskanom obliku - ispunjeni obrazac za prijavu potrebno je isprintati, potpisati i ovjeriti te poslati poštom preporučeno zajedno s prezentacijom na USB sticku, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Poziv za dodjelu oznake „Najljepše male ruralne destinacije“ – ne otvaraj“ do 10. prosinca 2018.

Turistička zajednica županije obavlja selekciju svih zaprimljenih kandidatura i odabire najviše pet destinacija sa svog područja te ih zaključno s 28. prosincem 2018. šalje na adresu Glavnog ureda HTZ-a (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 28. prosinca 2018.).

VII. Kandidature koje se neće razmatrati

Neće se uzeti u razmatranje kandidature:
• koje u Glavni ured Hrvatske turističke zajednice ne pristignu u zadanom roku
• za koje nije dostavljena cjelokupna dokumentacija propisana ovim Pozivom.

Dodatne informacije: isključivo pisanim putem na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. najkasnije tri dana prije roka za dostavu kandidatura.

 

OBRAZAC MOŽETE PREUZETI OVDJE

Ur. broj: 7980/18
Zagreb, 23. studenoga 2018.

DIREKTOR GLAVNOG UREDA
mr. sc. Kristjan Staničić